Duomenų tvarkymas

1.     DOKUMENTO PASKIRTIS

1.1.     UAB "OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA" (toliau – Bendrovė) Informacijos apie klientų asmens duomenų tvarkymą organizuojant nuotolinius lošimus (toliau – Veiklos įrašai) apraše yra fiksuojamas vykdomų asmens duomenų tvarkymo operacijų registras. Juose pateikiama informacija kokie konkretūs asmens duomenys yra tvarkomi Bendrovėje organizuojant nuotolinius lošimus, jų tvarkymo tikslai, saugojimo terminai bei tvarkymo teisiniai pagrindai.

1.2.    Veiklos įrašai vedamai vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais.

2.     ASMENS DUOMENŲ VALDYTOJAS

2.1.  UAB "OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA", adresas Konstitucijos per. 12, Vilnius, Lietuva, +370 5 2638 638, [email protected].

3.     DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

3.1.  Bendrovės paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:

El. paštas: [email protected], tel. Nr. +370 696 81 996

4.     JŪSŲ KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

4.1.  Jūs galite bet kada kreiptis į mus, norėdami įgyvendinti toliau nurodytas su jūsų Asmens duomenų tvarkymu susijusias savo teises:

4.1.1.    Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su bet kokiais duomenimis, kurie gali būti laikomi jūsų Asmens duomenimis. Tai apima teisę gauti informaciją, ar mes tvarkome jūsų Asmens duomenis, kokių kategorijų Asmens duomenis mes tvarkome, kokiu tikslu mes juos tvarkome, ir iš kur buvo surinkti asmens duomenys.

4.1.2.    Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytume bet kuriuos jūsų Asmens duomenis, jeigu manote, kad jie yra netikslūs ir neišsamūs.

4.1.3.    Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu. Jūs turite teisę nesutikti su tam tikru Asmens duomenų tvarkymu, įskaitant, pavyzdžiui, automatizuotu duomenų tvarkymu grindžiamų sprendimų priėmimą remiantis jūsų Asmens duomenimis, arba kitais atvejais, kai jūsų Asmens duomenų tvarkymą mes grindžiame mūsų teisėtu interesu.

4.1.4.    Teisė apriboti Asmens duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume jūsų Asmens duomenų tvarkymą, jeigu jūs norite: (i) pareikšti prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo teisėtumo; (ii) užfiksuoti neteisėtą Asmens duomenų tvarkymą; (iii) gauti Asmens duomenis arba išvengti Asmens duomenų ištrynimo siekiant pareikšti arba apginti teisinius ieškinius; arba (iv) reikalauti apriboti Asmens duomenų tvarkymą kol bus įvertintas Bedrovės teisėto intereso tvarkyti konkrečius Asmens duomenis tikėtinumas.

4.1.5.    Teisė reikalauti ištrinti duomenis. Jūs taip pat galite reikalauti, kad jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti, jeigu Asmens duomenys nebėra reikalingi tam, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, arba jeigu jūs manote, kad Asmens duomenys turi būti ištrinti tam, kad galėtume vykdyti teisinį reikalavimą.

4.1.6.    Teisė į duomenų perkeliamumą. Jeigu jūsų Asmens duomenys yra automatiškai tvarkomi gavus jūsų sutikimą arba su jumis sudarytos sutarties pagrindu, jūs galite reikalauti, kad mes pateiktume jums Asmens duomenis susistemintai, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, jūs galite reikalauti, kad Asmens duomenys būtų perleisti kitam duomenų valdytojui. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tai gali būti padaryta tiktai jeigu tai yra techniškai įmanoma.

4.1.7.    Teisė atšaukti jūsų sutikimą. Tais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas jūsų sutikimu, jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą nepatirdami dėl to jokių neigiamų pasekmių.

4.1.8.    Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai. Jeigu jūsų netenkina mūsų atsakymas į jūsų prašymą dėl Asmens duomenų arba jūs manote, kad mes tvarkome jūsų Asmens duomenis nesilaikydami teisės aktų reikalavimų, jūs galite pateikti skundą Lietuvos duomenų apsaugos inspekcijai adresu www.ada.lt.

5.     DALIJIMASIS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS IR DUOMENŲ PERDAVIMAS

5.1. Bendrovė gali dalintis jūsų duomenimis su bendrovėmis, esančiomis toje pačioje struktūroje kaip ir UAB “OLYMPIC CASINO GROUP BALTIJA“.

5.2.  Teikdama paslaugas, Bendrovė, gali pasitelkti tvarkytojus. Bendrovė, imasi būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog toks tvarkytojų atliekamas klientų duomenų tvarkymas būtų teisėtas ir saugus. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti klientų duomenis tik tiek, kiek tai būtina Bendrovės, nurodytiems tikslams įgyvendinti. Bendrovė, užtikrina, kad su duomenų tvarkytojais būtų pasirašytos atitinkamos duomenų tvarkymo sutartys ir įgyvendintos atitinkamos priemonės, užtikrinančios saugų klientų duomenų tvarkymą ir Jūsų teisių apsaugą.

6.     PAGRINDINIAI KLIENTŲ ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, VALDYMO IR TVARKYMO TIKSLAI, PAGRINDAI IR BŪDAI:

Duomenų rinkimo tikslas 

Klientų tikrinimas pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų registro duomenis" 

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, apribojimų pagal "Apribojusių savo teisę lošti asmenų
registro duomenis" buvimas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos Azartinių lošimų įstatymas 10 str. 21 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Sistemų administratorius, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys.

Saugojimo laikotarpis

Tiek, kiek yra vykdoma operacija

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Politinėje veikloje dalyvaujančių asmenų nustatymas ir pranešimas apie jų vizitus atsakingiems Bendrovėje už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją asmenims

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, duomenys apie asmens dalyvavimą politinėje veikloje, vizitų data ir laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 14 str.  3 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Internetinio kazino darbuotojas, Rizikos analitikas, Sistemų administratorius, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys

Saugojimo laikotarpis

Tiek, kiek klientas dalyvauja politinėje veikloje, ir vieneri metai jam nustojus dalyvauti politinėje veikloje

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Klientų grįžtamojo ryšio informacija (skundai/ pasiūlymai/pageidavimai)

Asmens duomenų kategorija

Lankytojo vardas, pavardė, kontaktinė informacija (el. paštas, telefono Nr., ir kt), grįžtamojo ryšio palikimo turinys, data

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisėtas interesas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius

Saugojimo laikotarpis

3 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Mokesčių inspekcijos informavimas apie azartinių lošimų laimėjimus kurie viršija 1000 eurų sumą (Didelio laimėjimo pažyma)

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, asmens kodas, laimėjimo suma, laimėjimo vieta bei laikas (data)

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimas

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

10 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos siuntimas klientams SMS

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, telefono numeris, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos siuntimas klientams el. paštu

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, rinkodaros informacija, el. pašto adresas, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

Pagrindo specifikacija

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Rinkodaros informacijos pateikimas socialinių tinklų platformose

 

Asmens duomenų kategorija

Rinkodaros informacija, el. pašto adresas, data, laikas

 

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjekto sutikimas

 

Pagrindo specifikacija

 

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Rinkodaros skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, trečioji šalis, pasitelkiama el. pašto adresų įkėlimui į socialinių tinklų platformas

 

Saugojimo laikotarpis

1 metai

 

 

 

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų vartotojo paskyros sukūrimas

 

Asmens duomenų kategorija

Lošėjo vardas, pavardė, asmens kodas/ gimimo data, pilietybė, pareigos, vartotojo vardas, telefonas, el. pašto adresas, vartotojo ID, paskyros sukūrimo data, laikas, IP adresas

 

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

 

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymas 203  str. 9 p.

 

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

 

Saugojimo laikotarpis

10 metų nuo sutarties galiojimo pasibaigimo.

 

         

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų paskyros tikrinimas/patvirtinimas

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, asmens dokumento tipas, numeris, išdavimo data dokumento kopija, šalis, išdavusi asmens dokumentą, pilietybė, pareigos, adresas, kalba, valiuta, paskyros sukūrimo data, laikas, IP adresas, asmens nuotrauka (priklausomai nuo tapatybės patvirtinimo būdo), ID nuotrauka (priklausomai nuo tapatybės patvirtinimo būdo), banko kortelės nuotrauka (priklausomai nuo tapatybės patvirtinimo būdo), patikros sankcijų sąrašuose bei valstybiniuose registruose.

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 10 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, Sistemų administratorius, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Bankinis pavedimas į kliento nuotolinių lošimų paskyros sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 12 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metų

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Dalyvavimas nuotoliniu būdu organizuojamuose lošimuose

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų būklė, laimėjimų suma, išmokėjimų suma

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Dalyvavimas nuotoliniu būdu organizuojamose lažybose

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, statymų ID, valiuta, statymų suma, statymų tipas, lošimo ID, statymų būklė, prognozuojamas
maksimalus laimėjimas, įvykio rezultatas, laimėjimų suma, išmokėjimų suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas 19 str. 9 p.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metai po paskutinio kliento veiksmo (registracija, depozitas, statymas ir t.t.)

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš "Skrill" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš "Paysera" sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš Bendrovės banko sąskaitos sistemos į kliento nuotolinių lošimų sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Pinigų pervedimas iš Kliento banko sąskaitos į Bendrovės banko sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vartotojo ID, lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d..

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Nuotolinių lošimų kliento lėšų pervedimas į jo banko sąskaitą

Asmens duomenų kategorija

Vardas, pavardė, pavedimo suma, laimėjimo aprašymas, data, laikas, depozitinės operacijos šaltinis

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas ; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Kliento piniginių operacijų atlikimas naudojant grynuosius pinigus

Asmens duomenų kategorija

Kliento vardas, pavardė, nuotrauka, operacijos suma, data, laikas

Duomenų rinkimo pagrindas

Sutarties vykdymas; Teisinis įpareigojimas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, lažybų punkto arba lošimų namų (kazino) darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metus nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos.

 

Duomenų rinkimo tikslas 

Mokėjimų sąskaitos sutarties vykdymui, mokėjimų sąskaitos atidarymo, įmokų priėmimo, pervedimo ir

administravimo paslaugų teikimo  

Asmens duomenų kategorija

Lošėjo vardas, pavardė, banko sąskaitos numeris, pavedimo suma, data, laikas, mokėjimų sąskaitos sutartis.

Duomenų rinkimo pagrindas

Duomenų subjektų sutikimas, sutarties vykdymas

Pagrindo specifikacija

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas ; Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 19 str. 12 d.

Duomenų gavėjų kategorijos

Apskaitos skyriaus darbuotojas, Internetinio kazino darbuotojas, už Pinigų plovimo ir Teroristų finansavimo prevenciją atsakingi asmenys, atsakingi asmenys, ikiteisminio tyrimo įstaigos, Priežiūros ir kitos valstybinės institucijos.

Saugojimo laikotarpis

8 metų nuo piniginės operacijos ar dalykinių santykių su klientu pabaigos